Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden


Bij het aangaan van een afspraak bij Medisch Pedicure Corry gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Medisch Pedicure Corry en een cliënt waarop Medisch Pedicure Corry deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen

Medisch Pedicure Corry zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap, zal Medisch Pedicure Corry zo veel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Medisch Pedicure Corry melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Medisch Pedicure Corry het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Medisch Pedicure Corry de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
Medisch Pedicure Corry moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichting te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Afspraken die niet 24 uur van te voren zijn afgezegd zullen volledig in rekening worden gebracht.

Betaling

Medisch Pedicure Corry vermeldt alle prijzen van behandeling zichtbaar op de website. De gemelde prijzen zijn inclusiefbtw. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling contant Pin of per bank-app te voldoen met uitzondering vancliëntenvan depodotherapie en andere ketenzorginstellingen
Verloopt de betaling zoals vooraf afgesproken via een factuur dan dient de cliënt het volledige bedrag binnen 7 dagen na factuurdatum over te maken op bankrekening NL 16ABNA 0561740852 ten name van Pedicure Salon Corry vermelding van het volledige factuurnummer.

Voorbereidigbehandeling

Als men komt pedicure dienen U voeten schoon te zijn en alle nagellak van u teennagels te zijn verwijderd, is dit niet gedaan dan worden de kosten voor het verwijderen van Gellak of nagellak in rekening gebracht de kosten kunt u vinden op de prijslijst.

Persoonsgegevens en privacy

De cliënt voorziet Medisch Pedicure Corry tijdens de afname van de anamnese vóór de eerste behandeling van alle gegevens (waaronder medische gegevens/ziektebeelden), waarvan Medisch Pedicure Corry aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Medisch Pedicure Corry neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Medisch Pedicure Corry behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Medisch Pedicure Corry zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden.

Geheimhouding
Medisch Pedicure Corry is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Medisch Pedicure Corry verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijk

Medisch Pedicure Corry is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Medisch Pedicure Corry is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Medisch Pedicure Corry is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijkruimte.

Beschadiging en Diefstal
Medisch Pedicure Corry heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Medisch Pedicure Corry meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Medisch Pedicure Corry.
Medisch Pedicure Corry moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Medisch Pedicure Corry de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

De garantie vervalt indien:
De cliënt andere producten heeft gebruikt dandoor Medisch Pedicure Corry is geadviseerd.
De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
De cliënt de verwijzing naar andere disciplines (waaronder huisarts, podotherapeut) niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.
De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich tijdens de behandeling behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Medisch Pedicure Corry het recht de behandelingbeëindigenzonder opgaaf van redenen, waarna de cliënt nog steeds het honorarium verschuldigd is.

Recht
Op elke overeenkomst tussen Medisch Pedicure Corry en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.